Contract- en factuurvoorwaarden

 1. Behoudens tegenstrijdig, uitdrukkelijk en geschreven beding, worden de verkopen van Simba Toys Benelux beheerst door de hierna volgende algemene voorwaarden. Door het plaatsen van een door Simba Toys Benelux aanvaarde bestelling, wordt de koper geacht te verzaken aan zijn algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden en uitdrukkelijk kennis te hebben genomen en uitdrukkelijk in te stemmen en integraal akkoord te gaan met de contract- en factuurvoorwaarden zoals vermeld op de website www.nicotoy.be.
 2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, is de overeengekomen leveringstermijn louter indicatief en zonder enige verbintenis. Daarentegen is de termijn bindend voor de koper. Indien een levering niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd door Simba Toys Benelux, zal de koper nooit en op geen enkele wijze aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.
 3. Indien de koper de levering weigert van de gekochte koopwaar, zal Simba Toys Benelux het recht hebben deze te doen opslaan bij een derde van haar keuze, op risico en kosten van de koper, deze laatste invorderbaar op eenvoudig vertoon van de desbetreffende factuur. Bovendien zal Simba Toys Benelux in voorliggend geval het recht hebben het contract te ontbinden, dit per gewone brief gericht aan de koper.
 4. De goederen worden altijd vervoerd op risico van de bestemmeling.
 5. Eigendomsvoorbehoud : Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de eigendomsoverdracht der verkochte goederen slechts plaatsvindt na algehele betaling van de factuurschuld.
 6. Behoudens andersluidend en door Simba Toys Benelux schriftelijk aanvaard beding, zijn de facturen bij ontvangst contant betaalbaar te Kortrijk, op hun datum, zonder korting of afhouding uit welke hoofde ook. Elke onbetaalde factuur zal van rechtswege een rente opbrengen tegen de rentevoet bepaald in de wet op de betalingsachterstand, en dit vanaf de vervaldag. In geval van ongegronde niet betaling op de vervaldag zal eveneens zonder ingebrekestelling daartoe, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, dit met een minimum van 125 Euro en een maximum van 3.500 Euro.
 7. Op straffe van niet ontvankelijkheid moet elke klacht geformuleerd worden bij de levering van de waren en ten laatste binnen de acht dagen ervan schriftelijk worden bevestigd.
 8. In geval van niet uitvoering van de overeenkomst door de koper om welke reden ook, zal deze aan Simba Toys Benelux een forfaitaire en onherleidbare vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 50% van het bedrag van de bestelling of van het niet uitgevoerde deel.
 9. In geen geval zullen de sommen die, te welke titel ook gestort zijn, terugbetaald worden.
 10. De overeenkomsten van Simba Toys Benelux worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Eender welke betwisting betreffende een gesloten contract behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken gelegen te Kortrijk.
 11. De aansprakelijkheid van Simba Toys Benelux in geval levering van niet conforme dan wel gebrekkige goederen is beperkt in de zin dat Simba Toys Benelux enkel zal kunnen aangesproken worden in vervanging van de niet conforme of gebrekkige goederen door conforme goederen vrij van gebreken en dit met uitsluiting van elke schadevergoeding, zelfs indien schade aan derden werd veroorzaakt. Simba Toys Benelux is nooit een schadevergoeding verschuldigd indien buiten hun toedoen de eventuele gebrekkige en/of niet-conforme goederen niet meer voorhanden zijn.